Tìm Sản Phẩm & Dịch Vụ

Tìm kiếm sn phm và dịch vụ

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm và dịch vụ trên VietUc.com.au bằng cách sử dụng chức năng Tìm kiếm bng t khóa hoặc Tìm kiếm theo danh mc.

1. S dng chc năng Tìm kiếm bng t khóa

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Tìm kiếm bng t khóa để tìm sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, bạn vui lòng làm theo các bước dưới đây:

  • - Nhập tên sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn tìm vào hộp Bạn muốn tìm gì hôm nay…, sau đó nhấp vào nút Tìm kiếm. Bạn có thể thu hẹp sản phẩm tìm kiếm hơn nữa bằng cách sử dụng các bộ lọc Sản phẩm ở bên trái màn hình.
  • - Nếu được tìm thấy, danh sách các sản phẩm và dịch vụ sẽ được hiển thị trong trang Kết quả tìm kiếm2. Sử dụng chức năng Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục


Một cách khác để tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ của bạn một cách nhanh chóng là Tìm kiếm các sản phẩm theo danh mục:


  • - Nhấp vào Danh mục sản phẩm

  • - Danh sách danh mục sẽ được hiển thị

  • - Bạn có thể nhấp trực tiếp vào danh mục chính hoặc rê chuột trên danh mục chính mà bạn quan tâm sau đó chọn một trong các danh mục phụ của nó.

  • - Phụ thuộc vào hành động bạn đã thực hiện, danh sách các sản phẩm và dịch vụ sẽ được hiển thị

  • - Để xem chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ đó, bạn chỉ cần rê chuột lên trên và bấm sản phẩm hoặc dịch vụ đó